AAN: ALLE PROVINSIALE VOORSITTERS
SA BESTUURSLEDE

Ek begin op ‘n persoonlike noot. As hierdie week verby is, is daar nog net vyf werksweke vir my oor voordat ek op 14 Desember aftree. Die volgende twee weke gaan ek vir oulaas Rondgaande Hof in Port St John’s hou waar ons die prag van Pondoland se natuur en die Wildekus gaan deel met die dae in die hof. In die tussentyd het my linkerknie opgepak en ‘n knievervanging word aanbeveel. Dié knie moet die skuld kry dat Archie my tydens ons Interprovinsiale byeenkoms in Port Elizabeth met een enkele punt gewen het.

Die byeenkoms in Port Elizabeth het goed afgeloop met 270 atlete wat aan die Tweekamp op die Saterdag deelgeneem het. 80 atlete het Sondag Biathlo gedoen. Oor dieselfde naweek is daar Tweekamp in Pretoria aangebied wat ook goed bygewoon is en waar goeie vertonings gelewer is. Geluk aan Johan van de Venter en sy komitee. Tewie van der Westhuizen het sy belofte gestand gedoen en op 1 November ‘n geslaagde byeenkoms in Kroonstad aangebied. Vyf Provinsies was teenwoordig. Baie geluk Tewie! Ek het ook inligting ontvang dat op die Algemene Jaarvergaderings van Gauteng Noord en Noord Vrystaat, Johan van de Venter en Tewie van der Westuizen onderskeidelik herkies is as voorsitters in hulle Provinsies. Almarie Visser en Daleen van der Westhuizen is ook as die onderskeie sekretaresses herkies.

Die Uitvoerende Bestuur van SA Tweekamp het die gebruiklike vergadering op 24 Oktober 2009 in Port Elizabeth gehou. Gelukkig was daar op die dag geen Currie Beker eindstryd wat druk op die vergadering geplaas het nie. Al die Uitvoerende Bestuurslede was teenwoordig met die uitsondering van Len Symington wat verskoning aangebied het omdat hy weens dringende werk na die Buiteland moes gaan. Len het egter skriftelike insette gelewer wat op die vergadering bespreek is.

Aansoeke vir die toekenning van lottogeld is vanaf Westelike Provinsie en Suid-Westelike Distrikte ontvang. WP het groot skade gely deurdat hulle Tweekampwaentjie met alle toerusting daarin gesteel is. Hulle het versoek dat met lottogeld aan hulle hulp verleen word om die waentjie en van die toerusting te vervang. Dit is in beginsel goedgekeur maar daar word nog gewag op kwotasies daarvoor. Die voorwaarde waarop hulp verleen sal word is dat die sleepwaentjie deur die WP onderhou sal word, maar op versoek van ander Suidelike Provinsies aan hulle beskikbaar gestel sal word om met Ontwikkelingsklinieke, ens. gebruik te word. Daar is dan ook verder besluit dat die opsie om ’n soortgelyke sleepwaentjie met toerusting aan te skaf aan die Noordelike Provinsies gegee sal word. Hierdie opsie sal breedvoerig deur ons Ontwikkelingsbeampte, Dave van der Walt, aan die Noordelike Provinsies deurgegee word. Besigheidsplanne wat spesifiek op ontwikkeling en op die aanbieding van Ontwikkelingsklinieke gerig is, is soos gesê vanaf WP en SWD ontvang. Die bedrae wat in die Ontwikkelingsprojekte geëis word is in die omgewing van R30 000 per Provinsie. Dit is besluit dat slegs nadat bewys van uitgawes wat deur die betrokke Provinsies aangegaan is in ooreenstemming met die besigheidsplanne ontvang is uitbetaling sal geskied. Daar is besluit dat Dave van der Walt sy besigheidsplan aan al die Provinsies sal stuur as ’n voorbeeld en dat Provinsies versoek sal word om soortgelyke besigheidsplanne op te stel en aan die Uitvoerende Bestuur voor te lê vir goedkeuring.

Die Nasionale webtuiste is weereens bespreek. Daar word gevoel dat dit nie genoegsaam gebruik word nie. Provinsies word versoek om hulle eie webwerwe te stig en ’n skakel met die Nasionale webtuiste in te stel. Hierdie is ook Dave van der Walt se portefeulje en hy kan gekontak word vir enige hulp in die verband.

Daar is gerapporteer deur Gert Jordaan dat die rekenaarprogram opsigself baie goed werk. Inskrywings vanaf ander Provinsies kan egter nog nie elektronies per e-pos gedoen word nie. Daar word nog daaraan gewerk. Die probleem met die spankompetisie (die beste drie per ouderdomsgroep) is uitgeskakel. Baie dankie aan Gert Jordaan en Herman Ohlhoff wat baie werk ingesit het om die program so ver te kry. Die Uitvoerende Bestuur het besluit om Johan Fourie (Junior) van Port Elizabeth te nader om die program van nou af op datum te hou. Hy sal daarvoor ’n honorarium van R250 per maand betaal word, en vir die ontwikkeling van die program met spesifieke opdragte sal hy ’n faktuur aan ons Tesourier, Gert Jordaan lewer wat dit sal bevestig teen ’n tarief van ongeveer R250 per uur. Ons was bly om te verneem van Gert Jordaan dat Herman Ohlhoff nog steeds by die ontwikkeling van die program betrokke wil bly.

Dave van der Walt het ’n kwotasie vir die maak van ’n DVD wat spesifiek op ontwikkeling gerig is aan die vergadering voorgelê. Die kwotasie wat alles insluitend is was R6 855. Dit is goedgekeur dat die DVD gemaak word. Beeld en fotomateriaal sal verskaf en opgeneem word. ’n Inligtingsblad om die DVD te vergesel met puntetabelle, afstande en ouderdomsgroepe en ander belangrike inligting sal saamgestel word. Afskrifte van hierdie DVD sal aan Provinsies verskaf word wat dit kan gebruik met voorleggings aan skole en klubs en ander belangstellendes met die oog op ontwikkeling.

Die kriterium waarvolgens Honoris Causa toekennings deur die SA Bestuur gemaak gaan word het ook aandag geniet. Wat die beleid vir toekomstige toekennings betref is die volgende kriterium neergelê: “Honoris Causa toekennings word deur die SA Tweekamp Uitvoerende Bestuur in die uitoefening van die Bestuur se diskresie toegeken op grond van uitstaande diens gelewer aan SA Tweekamp oor ’n lang tydperk met spesiale verwysing na administratiewe leiding en ondersteuning en word toegeken na aanleiding van nominasies deur Provinsiale Besture aan die Uitvoerende Bestuur met die nodige motivering“.

Ons wil graag geleentheid gee aan atlete met gestremdhede om aan Tweekamp deel te neem. Die saak is breedvoerig bespreek, maar geen finale besluit is nog geneem nie. Atlete met gestremdhede moet egter toegelaat word om aan byeenkomste deel te neem indien hulle beide disiplines kan voltooi binne ’n redelike tyd en nie die gang van die byeenkoms uitermate beinvloed nie. Waar nodig kan voorsiening gemaak word vir atlete met spesiale behoeftes, byvoorbeeld met die wegspring vir atlete met gehoorgestremdhede. Daar sal sterk oorweging gegee word om sulke atlete as deel van die ontwikkelingsspan aan die SA Kampioenskappe deel te laat neem.

Dit is vir die Uitvoerende Bestuur van belang dat Provinsiale sowel as Suid-Afrikaanse rekords behoorlik op datum gehou word. Van die Provinsies het reeds daarmee begin. Dit word voorgestel dat elke Provinsie ’n persoon op die Bestuur aanstel om hiervoor verantwoordelikheid te aanvaar. Die taak is aan Deon Velthuysen opgedra om die SA rekords en statistiek te behartig. Dit sal jaarliks aan die gasheerprovinsie van die SA Kampioenskappe voorsien word.

Soos gewoonlik is finansies ook bespreek. Die saldo in ons bankrekening is R346 661. Daarvan is R313 000 lottogeld. Alhoewel ons eie fondse nog nie in die rooi is nie, krimp dit stadig. Die is op die afgelope Algemene Jaarvergadering genoem dat die moontlikheid oorweeg moet word om die bydraes wat vanaf die Provinsies vereis word te verhoog. Die Uitvoerende Besture het besluit om op die volgende Algemene Jaarvergadering voor te stel dat die minimum betaling van jaargeld van R1 200 (R500 + R500 + R200 Provinsiale registrasie) verhoog word na R1 500 op die basis dat Provinsiale registrasie verhoog word vanaf R200 na R500 per Provinsie. Dit sal verder voorgestel word dat die registrasie per atleet van meer as 100 atlete per Provinsie steeds R10 per atleet sal wees, maar dat inskrywingsoorbetalings per atleet by Interprovinsiale byeenkomste opgestoot word na R15 per atleet en by die SA Kampioenskappe tot R20 per atleet. In die tussentyd wil ek die Provinsies asseblief versoek om die verpligtinge teenoor die SA Bestuur wat verskuldig was einde Oktober vanjaar in ons bankrekening, waarvan die besonderhede aan al die Provinsies bekend is, oor te betaal. Slegs vier Provinsies het tot dusver hulle verpligtinge nagekom naamlik Grens, Suid-Vrystaat, Gauteng Noord en SWD (gedeeltelik). (OP se Voorsitter en Tesourier het nog nie bymekaar uitgekom om ’n tjek te teken nie.)

Archie Markgraaff het rapporteer dat sy reëlings vir die SA Kampioenskappe oor die Paasnaweek volgende jaar goed verloop. Alle venues is bespreek en hy is hard aan die onderhandel met borge. Hy beweer dat Paasnaweek ’n besige tyd in Bloemfontein gaan wees en dat Provinsies vroegtydig moet reël vir akkommodasie. Dit is aanbeveel dat Archie vroegtydig ’n voorlopige uitnodigingsbrief met basiese inligting aan die Provinsies uitstuur. Ek wil egter nou reeds op Provinsies ’n beroep doen om hulle sake so te reël dat die inskrywings vir die SA Kampioenskappe Suid-Vrystaat sal bereik nie later nie as drie weke voor die Paasnaweek, naamlik op 11 Maart 2010.

Ek het met ’n vorige omskrywe genoem dat beswaar in ’n jaarverslag aangeteken is deur Pieter van Zyl, voorheen Voorsitter van Sentraal Gauteng dat geen kontak vanaf SA Uitvoerende Bestuur met hom as Provinsiale Voorsitter gemaak is nie. Ek het Provinsies se reaksie op die klagte aangevra. Geen ondersteuning vir die beswaar is ontvang nie. Die Provinsies is van oordeel dat die status quo gehandhaaf moet word dat elke Provinsie onafhanklik optree en dat ’n Provinsie die SA Bestuur sal vra om hulp en leiding, indien nodig. Ek het in elk geval ’n verdere skrywe van Pieter van Zyl ontvang waarin hy meld dat hy geen kwade bedoelings gehad het met die kommentaar wat hy in die verband gelewer het nie. Hy bly steeds lojaal aan Tweekamp.

Die vergadering het kennis geneem van die inhoud van die skrywe van Herrop-Allin waarna ek in ’n vorige omskrywe verwys het. Daar is besluit om nie verder op die aangeleentheid te reageer nie ten spyte van die feit dat daar talle onwaarhede en verkeerde feite in Herrop-Allin se brief was. Ons gaan voort om ons sport te bedryf soos ons dit in die verlede gedoen het.

Die Bestuur het verder besluit dat ’n mosie ingedien sal word by die volgende Algemene Jaarvergadering dat die Grondwet van die Suid-Afrikaanse Tweekampvereniging gewysig word om voorsiening te maak vir die ko-optering van ’n addisionele lid op die komitee deur die President na raadpleging met die Uitvoerende Bestuur. Die rede vir hierdie besluit is om voorsiening te maak om ’n situasie soos tans bestaan, waar die Noordelike Provinsies nie ’n verteenwoordiger op die Uitvoerende Bestuur het nie, reg te stel.

Baie dankie aan Blackie Swart vir uithalerwerk wat hy as sekretaris doen, en aan Dave van der Walt as ontwikkelingsbeampte en aan Gert Jordaan as tesourier. Baie dankie aan Tewie van der Westhuizen vir sy positiewe inset op my navraag vir insette vir bespreking op die vergadering van die Uitvoerende Bestuur.

Julle sal hopelik weer van my hoor voor die einde van die jaar.

Tweekampgroete
__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT